วิชา ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย

 

นางสุธิดา  จันต๊ะวงศ์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบการสอน

เล่มที่ 1 กฎหมายพื้นฐาน    เล่มที่ 2 ตนเอง

เล่มที่ 3 ครอบครัว   เล่มที่ 4 พาณิชย์

เล่มที่ 5 อาญา   เล่มที่ 6 ภาษีอากร

เล่มที่ 7 รัฐธรรมนูญ   เล่มที่ 8 อธิปไตย

เล่มที่ 9 อำนาจรัฐ